Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Kế hoạch niêm yết HOSE

Với tỷ lệ cổ động tương đương với 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và trên tinh thân khẩn trương và sôi nổi trong suốt 4h đồng hồ. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp với những nội dung chính như sau:

Tổng kết kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017

Năm 2017 đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc về doanh thu của Công ty (tăng 613 tỷ đồng so với năm trước). Lợi nhuận sau thuế đạt mức 44,5 tỷ đồng. Chủ yếu doanh thu và lợi nhuận từ dự án Hưng Phát Silver Star

Tính đến ngày 31/12/2017, tổng tài sản của Hưng Lộc Phát đạt 1.018 tỷ đồng. Trong đó, tài sản dài hạn là 668 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn là 350 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn là 147,2 tỷ đồng. Nợ phải trả là 423,8 tỷ đồng. Trong cơ cấu nợ, chủ yếu là nợ ngắn hạn 330,4 tỷ đồng, nợ dài hạn là 93,4 tỷ đồng với vay nợ tài chính dài hạn 81,6 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả của Hưng Lộc Phát tính đến 31/12/2017 gấp 0.71 lần vốn chủ sở hữu.

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018

Với mục tiêu đa dạng hóa các sản phẩm BĐS nhà ở, Hưng Lộc Phát đặt mục tiêu doanh thu 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 84 tỷ đồng cho năm 2018. Định hướng và chiến lược phát triển trong năm 2018 của Hưng Lộc Phát là tiếp tục đẩy mạnh vào đầu tư các dự án BĐS nhà ở thương mại, là mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty. Trong những năm tiếp theo doanh thu của Hưng Lộc Phát tiếp tục tăng mạnh do các dự án Hưng Phát 5, Hưng Phát 6 bắt đầu triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh

Định hướng phát triển hệ thống nguồn nhân lực

Trong năm 2017, Hưng Lộc Phát đã tiến hành rà soát và điều chỉnh toàn diện hệ thống tổ chức bộ máy nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp hiệu quả. Về mặt nhân sự, Hưng Lộc Phát luôn chú trọng phát huy sức mạnh tập thể, xây dựng văn hóa doanh nghiệp năng động, chuyên nghiệp đồng thời phát triển và kiện toàn bộ máy nhân sự chất lượng cao cho Công ty. Hưng Lộc Phát là nơi tập trung những con người năng động, tràn đầy nhiệt huyết, nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, lấy văn hóa Công ty là kim chỉ nam để điều chỉnh mọi hành vi, giao tiếp hàng ngày. Công ty đã tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về chuyên môn, quy trình và tổ chức

Đại hội cũng đã bầu ra Hội đồng quản trị; Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2023 với các thành viên như sau:

- Hội Đồng Quản Trị Công Ty

 1. Ông Nguyễn Dư Lực - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 2. Ông Nguyễn Văn Bình
 3. Ông Trần Duy Tiến
 4. Ông Tống Văn Nga
 5. Ông Đào Văn Tân

- Ban Kiếm Soát Công Ty

 1. Bà Đặng Thị Bích Hằng - Trưởng ban kiểm soát
 2. Ông Nguyễn Ngọc Thịnh
 3. Ông Phan Phú Tiến

Các nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội như sau:

 • Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
 • Phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018
 • Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và mức thu lao HĐQT, BKS năm 2018
 • Nghị quyết thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
 • Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
 • Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động
 • Thông qua nghị quyết niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch  chứng khoán TP HCM (HOSE)
 • Thông qua quy chế quản trị Công ty

Ông Nguyễn Dư Lực - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty đại diện cho HĐQT phát biểu trước Đại hội: " Tôi cam kết sẽ nỗ lực gắng sức để dìu dắt Hưng Lộc Phát vượt qua giai đoạn đầy thách thức hiện nay. Tôi tin tưởng vào sự đồng thuận của Ban Quản trị - Kiểm soát - Điều hành, sự đồng lòng quyết thắng của toàn thể CBNV cùng với sự hậu thuẩn vững chắc của quý vị cổ đông sẽ là những nền tảng vững chắc nhất để HLP ngày càng vững vàng hơn trong tương lai.”

Đại hội kết thúc vào lúc 12h cùng ngày và diễn ra thành công tốt đẹp, Đại hội là một sự kiện đặc biệt, đánh dấu cho sự phát triển của Hưng Lộc Phát trong tương lai.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Toàn cảnh Đại hội đồng Cổ đông Hưng Lộc Phát năm 2018

Cổ đông Hưng Lộc Phát biểu quyết thông qua các nghị quyết

Cổ đông Hưng Lộc Phát bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ban Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt trước Đại Hội

Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt trước Đại Hội

Ông Nguyễn Dư Lực - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc phát biểu trước Đại hội

Tuấn Nguyễn

Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hotline: 0903.018.518